Número 1 (1995) Número 2 (1996) Número 3 (1997) Número 4 (1998) Número 5 (1999) Número 6 (2001) Números 7 e 8 (2002/2003) Números 9 e 10 (2003/2004) Número 11 (2005) Número 12 (2006)
 

6
-2001-

 


Real Pérez, B.
A tradución e os textos traducidos ó galego no período 1907-1936.
 
Jiménez Ríos, E. O papel da lexicografía nas novas tecnoloxías aplicadas á tradución.
 
Neal Baxter, R. O metatexto e a súa utilidade para determina-lo lugar reservado a unha tradución nun polisistema: o caso do Manifesto do Partido Comunista en galego.
 
Rodríguez Espinosa, M. A tradución dos clásicos victorianos: Vanity Fair en España.
 
Mariño, M. Lingua materna e lingua científica.
 
Pérez-Barreiro, F. Tradución de textos literarios vs. textos científicos.
 

 

 

Daviña Facal, L. O problema da adaptación ó galego de cultismos científicos de orixe grega e latina.
 
Docampo Pereira, M. Fraseoloxía xurídico-administrativa: glosario galego, castelán, inglés, alemán.
 
Yuste Frías, J. Ortografía técnica nos textos franceses (II): as siglas e os acrónimos.
 
Vidal Figueroa, T.
"Presuntos" falsos amigos entre portugués e galego III.
 
Alvariño Alvariño, M. P. et alii Termigal: a terminoloxía científico-técnica en galego.
 
Durán, X. Modalización e lingua: tecnociencia e identidade.
 

 

 

Rodríguez Barcia, M. O enxebre hobbit Bilbo Bulseiro. Ás voltas cos nomes comúns e propios na obra de J. R. R. Tolkien.
 
Xohán Cabana, D. Os tres mosqueteiros de A. Dumas.
 

Vavrinova, J.

Optimismo na traducción dun crime.

Spitzmesser, M.ª

Apuntamentos prácticos para unha tradución: The likeness (A semellanza) de María Xosé Queizán.
 

Mouré, E.

O meu obxectivo nunca foi a fidelidade (senón a felicidade): A tra-adicción de O guardador de rebanhos de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa.
 

 

 

Koss, A.
A tesourería da lingua. (Valerii Mokienko. As imaxes da lingua rusa. Xunta de Galicia, 2000 // A fraseoloxía eslava. Xunta de Galicia, 2000).
 
Luna Alonso, A. Evocar fronteiras para atravesalas. (M. Rivas Barros, Le crayon du charpentier, París, Gallimard, 2000. Tradución de Ramón Chao e Serge Mestre).
 
Varela, J. R.
B. Fernández Salgado, Diccionario elemental inglés-galego/galego-inglés, 1999. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
 
Araya Tauler, R. Mary Shelley, Frankestein ou o moderno Prometeo. Vigo: Galaxia, 1999. Tradución de Fernando R. Tato Plaza.
 
Prieto Ramos, F.
M. Feria García (ed.), Traducir para la Justicia. Granada: Comares, 1999.
 
Prieto Ramos, F. A. Hurtado Albir (dir.). Enseñar a traducir: metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid: Edelsa, 1999.
 

 

 

Maure Rivas, X.

Primeira biblioteca virtual galega.

 
Buján, A. As casas dos tradutores (I): residencias para tradutores.
 
Constenla Bergueiro, G.
Traducións para o galego en formato libro durante o ano 1999.
 
Pereira, A.
Lorenzo, L.
Curso práctico de traducción en inglés. (Ribadeo, 26 de xullo-3 de agosto de 2000).