Número 1 (1995) Número 2 (1996) Número 3 (1997) Número 4 (1998) Número 5 (1999) Número 6 (2001) Números 7 e 8 (2002/2003) Números 9 e 10 (2003/2004) Número 11 (2005) Número 12 (2006)
 

4
-1998-

 


Gile, D.
Funcións e rendementos dos modelos na investigación sobre interpretación.
 
Álvarez Lugrís, A. Notas para a definición dunha estilística comparada da tradución.
 
Fernández Polo, F. J. Tradución e retórica contrastiva: pasado e perspectivas de futuro da investigación no campo.
 
Millán Varela, C. Nacionalismo versus universalismo nos anacos galegos de Ulysses.
 

 

 

Gómez López, E.
O campo semántico dos animais na fraseoloxía galega, española, inglesa e francesa. Estudo comparativo.
   
Álvarez Alonso, Y. Léxico inglés-galego de música.
 
Araya Tauler, R. O rexistro de neoloxismos nas traducións ó galego.
 

 

 

Cerviño López, S. A tradución da rima nunha obra de Bertolt Brecht.
 
Vega, R. R. A disparition de Georges Perec: os efectos lingüísticos e estilísticos do lipograma en "e" na súa tradución ó castelán e ó galego.
 

Garrido Vilariño, X. M.
Alonso, A. L.

O fantasma da ópera, Gastol Leroux.
Fernández Ocampo, A. Ponthus, cabaleiro das bágoas brancas.
 
Iglesias, B. Reflexión elemental (ó modo do caro Watson).
 

 

 

Noia Campos, C.
Pour une éthique du traducteur, Anthonhy Pym.
 
Vilaboi Freire, P. Camiño de sirga, Jesús Moncada.
 

 

 

Constenla Bergueiro, G.

Traducións ó galego no ano 1997: un medre de cifras esguivias.

 
  Simposio de tradución. Congreso Mundial de Tradución. Normas para os autores.