Número 1 (1995) Número 2 (1996) Número 3 (1997) Número 4 (1998) Número 5 (1999) Número 6 (2001) Números 7 e 8 (2002/2003) Números 9 e 10 (2003/2004) Número 11 (2005) Número 12 (2006)
 

2
-1996-

 


Alonso Montero, X.
O idioma galego en edicións polilingües, quer como lingua orixe, quer como lingua termo (1787-1995).
 
Delisle, J. Reflexións sobre as esixencias científicas da historia da tradución.
 
Even-Zohar, I. A posición da tradución literaria dentro do polisistema literario.
 
Fernández Ocampo, A. Traducir literatura popular para o galego.
 

 

 

Gómez Clemente, X. M.ª
Recursos para tradutores na rede Internet.
 
Guinovart, J. G. Tradución automática e tradución asistida por ordenador: aspectos terminolóxicos e tipoloxía.
 
Palacio Sánchez, X. A. Dúas traducións ó castelán do Hamlet de Cunqueiro.
 
Pérez-Barreiro Nolla, F. A transcrición do chinés.
 

Fernández de Sanmamed, L.
Montero Küpper, S.

Cen paremias alemanas e as súas correspondencias galegas.
 

 

 

García Devesa, C. Algunhas ideas sobre a (i)lexitimidade das traducións literarias.
 
Harguindey Banet, H. Rabelais: tradución e interpretación.
 
March, K. Traducir Arredor de si.

 

 

Gómez Clemente, X. M.ª
The Translator's Invisibility, Lawrence Venuti.
 
Constenla Bergueiro, G. Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives, Palma Zlateva.
 
Nicolás Rodríguez, R. A rata , Andrej Zaniewsky.
 
Koss, A. A poesía medieval galego-portuguesa nas traducións rusas.
 
Navaza, G. Os exercicios de estilo, Raymond Queneau.
 
Mayoralas, X. A cartuxa de Parma, Stendhal.
 

VV. AA.
Álvarez Lugrís, A.

Diccionario Oxford Español-Inglés Inglés-Español.
 
Sánchez, E. Terminología General de Economía, Comercio y Desarrollo; Glosario Inglés-Español.
 

 

 

Anllo, X.

A profesión de tradutor nas organizacións internacionais.

 

Traducións, 1995. Simposio de tradución.