DIRECTOR
Alberto Álvarez Lugrís, Universidade de Vigo

 

SECRETARIA
Ana Luna Alonso, Universidade de Vigo

 

CONSELLO DE REDACCIÓN
Valentín Arias López, Vigo
Ana Isabel Boullón Agrelo, Universidade de Santiago de Compostela
Teresa Caneda Cabrera, Universidade de Vigo
Manuel Forcadela, Universidade de Vigo
Leandro García Bugarín, IES Carlos Casares
Gonzalo Constenla Bergueiro, Universidade de Vigo
Anxo Fernández Ocampo, Universidade de Vigo
Xosé M.ª Gómez Clemente, Universidade de Vigo
Camino Noia Campos, Universidade de Vigo
Antón Palacio Sánchez, Universidade de Vigo

 

COMITÉ ASESOR
Joan Argenter, Institut d'Estudis Catalans
Teresa Barro, Lancaster
José Bento, Lisboa
Francisco Xavier Fernández Polo, Universidade de Santiago de Compostela
Américo Ferrari, Xenebra
Xesús Ferro Ruibal, Centro Ramón Piñeiro
María Filipowicz-Rudek, Uniwersytet Jagielloñsky
Johannes Kabatek, Universität Tübingen
Bego Montorio, Euskal Erriko Unibersitatea
Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Lancaster
Albert Rivas, Barcelona
José María Rodríguez-García, Duke University
John Rutherford, Oxford University
Antón Santamarina, Universidade de Santiago de Compostela
Xabier Senín Fernández, Santiago de Compostela
Josu Zabaleta, Donostia
Juan Miguel Zarandona, Universidad de Valladolid

 

EDITAN
ATG, Asociación de Tradutores Galegos
Departamento de Filoloxía Galega e Latina da
Universidade de Vigo

DESEÑO DA REVISTA
Antón Pulido

 

DESEÑO WEB
Óscar Beiroa | email

 

Depósito Legal VG.371-2005

ISSN dixital: 1989-2853
Título clave: Viceversa (Vigo. Internet)

ISSN impreso: 1135-8920