Asociación de Traductores Galegos


Novas

Estatutos

Membros

BiVir

O Correo da Unesco

Enlaces

 

VICEVERSA

REVISTA GALEGA DE TRADUCCIÓN

DIRECCIÓN E CONSELLO DE REDACCIÓN

ÍNDICES

Nº 1. 1995

Actas do I Congreso Galego de Traducción

Nº 2. 1996

Nº 3. 1997

Nº 4, 1998

DIRECCIÓN E CONSELLO DE REDACCIÓN

 

DIRECTORA

Mª Camino Noia Campos

SECRETARIO

Valentín Arias López

CONSELLO DE REDACCIÓN

Xela Arias Castaño

Gonzalo Constenla Bergueiro

Xosé Mª Gómez Clemente

Xulián Maure Rivas

Gonzalo Navaza Blanco

Antón Palacio Sánchez

COMITÉ ASESOR

Esther Benítez Eiroa, Madrid

José Bento, Lisboa

Américo Ferrari, Xenebra

Xesús Ferro Ruibal, Pontevedra

Xoán González-Millán, Nova York

Albert Ribas, Barcelona

Antón Santamarina, Santiago

Xabier Senín Fernández, Santiago

José Ángel Valente, Almería

Josu Zabaleta, Euskadi

SUBIR


ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES GALEGOS

Dto. de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo

Tlf. 986.812359. Apdo. 874. E-36200 Vigo - Galicia

DESEÑO: Antón Pulido

PRODUCCIÓN e DISTRIBUCIÓN:

Edicións Xerais de Galicia, S.A. Dr. Marañón, 12. 36211 Vigo

IMPRESIÓN: Gráficas Numen. V. Moreno, 16. E-36201 Vigo

D. Legal: VG.371-1995

 

SUBIR


ÍNDICE do NÚMERO 1 (1995)

PRESENTACIÓN, Xulián MAURE 7
TEORÍA E HISTORIA DA TRADUCCIÓN 11
Mª C. NOIA CAMPOS, Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea 13
X. GONZÁLEZ MILLÁN, Cara à unha teoría da traducción para sistemas literarios "marxinais". A situación galega 63
A. KOSS, Dúas versións rusas da cantiga de Meendiño: problemas da recodificación do texto orixinal 73
INSTRUMENTA 97
J. G. GUINOVART, A. LORENZO, Glosario de termos informáticoo galego-inglés-castelán 99
X. Mª GÓMEZ CLEMENTE, Fraseoloxía galega e portuguesa: o verbo andar como núcleo de unidades fraseolóxicas. I. 119
T. VIDAL FIGUEROA, Presuntos falsos amigos entre portugués e galego, I. 145
TRADUCCIÓNS XUSTIFICADAS 153
X. GARCÍA CANCELA, Traducción administrativa 155
D. X. CABANA, Sobre a fidelidade 161
F. GONZÁLEZ MUÑOZ, Traducción de poesía greco-latina 165
X. RODRÍGUEZ BAIXERAS, Un breve fragmento de A. Manzoni en galego: O «Adio, Monti» 171
CRÍTICAS E RESEÑAS 179
Manual de traducción, Peter Newmark, G. CONSTENLA BERGUEIRO 181
Contemporary translation Theories, Edwin Gentzler, X. GONZÁLEZ-MILLÁN 185
Galicia vista por un inglés, Aubrey F. G. Bell, P. VILABOI FREIRE 193
INFORMACIÓNS 197
Aspectos da traducción nos organismos internacionais, E. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 199
Traduccións,1993-94 209
Axudas á traducción 221
Simposio de traducción 223

SUBIR


ÍNDICE do Nº 2 (1996)

PRESENTACIÓN 7
TEORÍA E HISTORIA DA TRADUCCIÓN 9
X. ALONSO MONTERO, O idioma galego en edicións polilingües, quer como lingua orixe, quer como lingua termo (1787-1995) 11
J. DELISLE, Reflexións sobre as esixencias científicas da historia da traducción 37
I. EVEN-ZOHAR, A posición da traducción literaria dentro do polisistema literario 57
A. FERNÁNDEZ OCAMPO, Traducir literatura popular para o galego 67
INSTRUMENTA 81
X. Mª GÓMEZ CLEMENTE, Recursos para traductores na rede Internet 83
J. G. GUINOVART, Traducción automática e traducción asistida por ordenador: aspectos terminolóxicos e tipoloxía 99
X. A. PALACIO SÁNCHEZ, Dúas traduccións ó castelán do Hamlet de Cunqueiro 105
F. PÉREZ-BARREIRO NOLLA, A transcrición do chinés 127
L. FERNÁNDEZ DE SANMAMED e S. MONTERO KÜPPER, 100 paremias alemanas e as súas correspondencias galegas 153
TRADUCCIÓNS XUSTIFICADAS 169
C. GARCÍA DEVESA, Algunhas ideas sobre a (i)lexitimidade das traduccións literarias 171
H. HARGUINDEY BANET, Rabelais: traducción e interpretación. 179
K. MARCH, Traducir Arredor de si. 189
CRÍTICAS E RECENSIÓNS 195
The Translator's invisibility, Lawrence Venuti, X. Mª GÓMEZ CLEMENTE 197
Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives, Zlateva, Palma, G. CONSTENLA BERGUEIRO 207
A poesía medieval galego-portuguesa nas traduccións rusas, A. KOSS 211
A rata, Andrej Zaniewsky, R. NICOLÁS RODRÍGUEZ 221
Os Exercicios de estilo de Raymond Queneau en galego, G. NAVAZA 225
A cartuxa de Parma, Stendhal, X. MAYORALAS 235
Diccionario Oxford Español-lnglés Inglés-Español, VV.AA., A. ALVAREZ LUGRÍS 239
Terminología General de Economía, Comercio y Desarrollo; GlosarioInglés-Español, E. SÁNCHEZ 249
INFORMACIÓNS  
A profesión de traductor nas organización internacionais, X. ANLLO 255
Traduccións, 1995 259
Simposio de traducción 265

SUBIR

Última actualización: 29 xullo 1999

Esta páxina foi deseñada para unha resolución de 800x600, e foi probada co Netscape Navigator e o MS Internet Explorer.
Deseño de Raúl Araya Tauler.